Agent 020

General conditions

 1.        ALGEMEEN

1.1                Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51857200 zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com vervallen.

1.2                Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com schriftelijk heeft bevestigd.

1.3                Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amsterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4                De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.5                Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt.  Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

1.6                Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgevers wordt verstaan een ieder die aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een opdracht tot bemiddeling bij huur, verhuur en beheer van onroerend goed wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 

 

2.        OFFERTES

2.1                Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2                Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gewerkte uren en daadwerkelijke door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3                Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichtingen tot leveringen van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4                Alle door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten dan zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.5                Indien een opdracht uitblijft, behoudt CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com zich het recht voor de gemaakte voorbereiding  - calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van en diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent.

2.6                Ten aanzien van alle aanbiedingen gelden naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.7                Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk  voorbehouden; zo zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en totdat de gehele huurperiode is geëindigd, opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijzigingen in wisselkoersen, welke voor CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welke geval opdrachtgever – in geval van consumenten verkoop- het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gebondenheid het

reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com te voldoen.

 

3 OPDRACHTEN

3.1                Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2                De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com zijn bevestigd.

3.3                Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, provisie e.d.) te vergoeden. Indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com zulks wenst, is de opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

3.4                Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdracht bevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

 3.5                Wijzigingen en/of annulering van gedane bestelling of gegeven opdrachten binden CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com eerst na schriftelijke acceptatie.

3.6                Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

3.7                CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com behoudt zich van het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 

3.8                Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

3.9                Alle andere opdrachten dan dat gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

3.10             Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welke geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.

3.11             In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een huurovereenkomst door huurder blijft het volledige overeengekomen huurbedrag voor de volle periode van de huur verschuldigd. Indien het CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com lukt om het object gedurende de gehele of een gedeelte van de gereserveerde periode krachtens analoge overeenkomst aan derden te verhuren, zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com de huurder voor de deswege ontvangen bedragen onder de aftrek van eventueel gemaakte kosten crediteren.

3.12             Verzekering van welke aard dan ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever bezorgt op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dien daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.

3.13             Indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij slechts gehouden –desgevraagd- haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.

3.14             Huurder is verplicht voor ondertekening van het huurcontract een geldig identiteitsbewijs, zomede –indien gewenst- een bewijs van inkomen te tonen. Als geldig identiteitsbewijs gelden een geldig Nederlands- of buitenlands paspoort of de VNG identiteitskaart. Als bewijs van inkomen geldt een inkomensverklaring van de werkgever, een loonstrook (beide niet ouder dan drie maanden) of enig ander door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com geaccepteerde bewijslast.

3.15             Verhuurder is gehouden, voor het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst bewijs van eigendom van het te verhuren object te tonen.

4.        LEVERINGEN/ UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1                Elk gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.

4.2                Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3                Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com schriftelijk is bevestigd.

4.4                Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com ter beschikking

worden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk,

spoedbestelling e.d., zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com daartoe, voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige leveringen door de opdrachtgever is CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.

4.5                Alle uitvoeringstijden worden door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door de opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de uitvoeringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.6                Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com kennis geeft, onverminderd het recht van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.7                Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.

4.8                De opdrachtgever is –zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe tijdens CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com- niet gerechtigd zijn rechten uit huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9                Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heef CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.10             CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de  opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

4.11             Indien huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor door de desbetreffende gemeente een woon- of vestigingsvergunning of enige vergunning van andere aard vereist is gesteld, dan is huurder zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen hiervan. De aan het verkrijgen van een dergelijke vergunning verbonden kosten komen geheel voor rekening van huurder, terwijl huurder volledig aansprakelijk blijft voor het niet of niet tijdig verkrijgen van

een dergelijke vergunning. Het niet verkrijgen van een dergelijke van een dergelijke vergunning zal nimmer aanleiding zijn tot  eenzijdige annulering van de overeenkomst.

4.12             Voorwaarden van Compleet Commercieel Beheer:

a.        Standaard eenmalige bemiddelingscourtage van 3% van de jaarlijkse huur (excl. 19% BTW)

b.        Het nemen van alle nodige maatregelen om leegstaande respectievelijke leegkomende woningen, kantoren etc. zo spoedig mogelijk te verhuren, respectievelijk weder te verhuren, in overleg met opdrachtgever.

c.        Het voordragen bij de opdrachtgever van geschikte gegadigden met alle omtrent deze ter beschikking staande gegevens en het na goedkeuring door de opdrachtgever van de voordracht ondertekenen ban de bereidverklaring.

d.        Het opmaken en doen ondertekenen van de huurcontracten in drievoud, waarbij voldaan wordt aan alle ter zake geldende wettelijke vereisten.

e.        Het na eventuele registratie van het huurcontract opsturen van het voor de administratie van de opdrachtgever bestemde exemplaar, alsmede van overige ter zake vereisten bescheiden.

f.         Aanspreekpunt voor de huurder inzake alle commerciële aangelegenheden.

g.        Het eenmaal per kwartaal opmaken van een kwartaalverslag, alsmede naar aanleiding hiervan het voeren van een kwartaaloverleg met opdrachtgever.

h.        Controle op de staat, waarin een huurder bij het eindigen van de huurovereenkomst het gehuurde oplevert.

i.         Het tijdig innen van de huurpenningen, toeslagen, waarborgsommen, bankgaranties, service bijdragen, bijdragen ter zake van warmtelevering en van het overige door de huurders verschuldigde.

j.         Het doorvoeren van contractueel overeengekomen tussentijdse aanpassingen op de huurprijs (w.o. jaarlijkse indexeringen).

k.        Het in behandeling nemen van huurcommissie zaken

l.         Het innen van achterstallige huurpenningen , etc. als bedoelt onder i. langs gerechtelijke weg na en in overleg met de opdrachtgever.

m.      Het verrekenen met de huurders van de werkelijke kosten van warmtelevering en overige serviceverlening met de door hen daarvoor betaalde bijdragen na afloop van het servicejaar dan wel tussentijds bij beëindiging van de huurovereenkomst tijdens het servicejaar.

n.        Het verrekenen bij het beëindigen van de huurovereenkomst van de kosten van geconstateerde beschadigingen, vermissingen, alsmede van de huurachterstanden en bijkomende kosten, met de door de huurders eventueel betaalde waarborgsommen c.q. verstrekte bankgaranties.

o.        In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom zijnde

p.        Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met huurvrije periodes en eventueel andere aan de huurder verstrekte kortingen. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze bij de huursom inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag dan de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke trend houden van de huur met de waardeontwikkeling van de nationale munteenheid, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop deze betrekking heeft.

q.        Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.    

4.13             Inschrijvingsvoorwaarden voor een zoekopdracht door huurder:

a.        de inschrijving is beperkt geldig voor de periode van twaalf kalendermaanden, inclusiefe maand van inschrijving;

b.        de zoekperiode kan door huurder schriftelijk worden verlengd;

Copyright 2019 ® Agent020 General conditions Webdesign