Agent 020

General conditions

1.        ALGEMEEN
1.1                Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 51857200 zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com vervallen.
1.2                Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com schriftelijk heeft bevestigd.
1.3                Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Amsterdam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4                De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.5                Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt. Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, welke afwijken van deze voorwaarden binden CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.
1.6                Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgevers wordt verstaan een ieder die aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een opdracht tot bemiddeling bij huur, verhuur en beheer van onroerend goed wenst te verstrekken of verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 
 
2.        OFFERTES
2.1                Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2.2                Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gewerkte uren en daadwerkelijke door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
2.3                Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichtingen tot leveringen van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.4                Alle door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten dan zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.5                Indien een opdracht uitblijft, behoudt CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com zich het recht voor de gemaakte voorbereiding - calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen, een en ander slechts dan, wanneer van en diepgaande studie van het project gesproken kan worden en alsdan in overleg met aanvrager naar gebruik en billijkheid berekent.
2.6                Ten aanzien van alle aanbiedingen gelden naast hetgeen daaromtrent in de catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
2.7                Wijzigingen van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en totdat de gehele huurperiode is geëindigd, opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijzigingen in wisselkoersen, welke voor CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welke geval opdrachtgever – in geval van consumenten verkoop- het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gebondenheid het
reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com te voldoen.
 
3 OPDRACHTEN
3.1                Een gegeven opdracht bindt de opdrachtgever. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2                De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com zijn bevestigd.
3.3                Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, provisie e.d.) te vergoeden. Indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com zulks wenst, is de opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.4                Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdracht bevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.  
3.5                Wijzigingen en/of annulering van gedane bestelling of gegeven opdrachten binden CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com eerst na schriftelijke acceptatie.
3.6                Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden.
3.7                CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com behoudt zich van het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 
3.8                Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig repeterende, al dan niet licht van elkaar afwijkende, werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.
3.9                Alle andere opdrachten dan dat gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of door op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.
3.10             Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van tenminste drie maanden tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welke geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.
3.11             In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een huurovereenkomst door huurder blijft het volledige overeengekomen huurbedrag voor de volle periode van de huur verschuldigd. Indien het CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com lukt om het object gedurende de gehele of een gedeelte van de gereserveerde periode krachtens analoge overeenkomst aan derden te verhuren, zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com de huurder voor de deswege ontvangen bedragen onder de aftrek van eventueel gemaakte kosten crediteren.
3.12             Verzekering van welke aard dan ook wordt slechts voor rekening en risico van opdrachtgever bezorgt op uitdrukkelijke schriftelijke opdracht. De te verzekeren risico’s dien daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf der waarde alleen is niet voldoende.
3.13             Indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij slechts gehouden –desgevraagd- haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen.
3.14             Huurder is verplicht voor ondertekening van het huurcontract een geldig identiteitsbewijs, zomede –indien gewenst- een bewijs van inkomen te tonen. Als geldig identiteitsbewijs gelden een geldig Nederlands- of buitenlands paspoort of de VNG identiteitskaart. Als bewijs van inkomen geldt een inkomensverklaring van de werkgever, een loonstrook (beide niet ouder dan drie maanden) of enig ander door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com geaccepteerde bewijslast.
3.15             Verhuurder is gehouden, voor het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst bewijs van eigendom van het te verhuren object te tonen.
 
4.        LEVERINGEN/ UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1                Elk gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de uitvoering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk “betaling”.
4.2                Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.3                Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com schriftelijk is bevestigd.
4.4                Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voor zover de voor uitvoering van de opdracht benodigde gegevens op de overeengekomen tijd aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com ter beschikking
worden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk,
spoedbestelling e.d., zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com daartoe, voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige leveringen door de opdrachtgever is CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.
4.5                Alle uitvoeringstijden worden door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De uitvoeringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com eventueel benodigde gegevens, tekeningen en materialen door de opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de uitvoeringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
4.6                Indien de overschrijding van de uitvoeringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com kennis geeft, onverminderd het recht van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
4.7                Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs.
4.8                De opdrachtgever is –zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe tijdens CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com- niet gerechtigd zijn rechten uit huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.9                Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan mocht blijken dat de opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heef CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.
4.10             CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.11             Indien huurder in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor door de desbetreffende gemeente een woon- of vestigingsvergunning of enige vergunning van andere aard vereist is gesteld, dan is huurder zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen hiervan. De aan het verkrijgen van een dergelijke vergunning verbonden kosten komen geheel voor rekening van huurder, terwijl huurder volledig aansprakelijk blijft voor het niet of niet tijdig verkrijgen van
een dergelijke vergunning. Het niet verkrijgen van een dergelijke van een dergelijke vergunning zal nimmer aanleiding zijn tot eenzijdige annulering van de overeenkomst.
4.12             Voorwaarden van Compleet Commercieel Beheer:
a.        Standaard eenmalige bemiddelingscourtage van 3% van de jaarlijkse huur (excl. 19% BTW)
b.        Het nemen van alle nodige maatregelen om leegstaande respectievelijke leegkomende woningen, kantoren etc. zo spoedig mogelijk te verhuren, respectievelijk weder te verhuren, in overleg met opdrachtgever.
c.        Het voordragen bij de opdrachtgever van geschikte gegadigden met alle omtrent deze ter beschikking staande gegevens en het na goedkeuring door de opdrachtgever van de voordracht ondertekenen ban de bereidverklaring.
d.        Het opmaken en doen ondertekenen van de huurcontracten in drievoud, waarbij voldaan wordt aan alle ter zake geldende wettelijke vereisten.
e.        Het na eventuele registratie van het huurcontract opsturen van het voor de administratie van de opdrachtgever bestemde exemplaar, alsmede van overige ter zake vereisten bescheiden.
f.         Aanspreekpunt voor de huurder inzake alle commerciële aangelegenheden.
g.        Het eenmaal per kwartaal opmaken van een kwartaalverslag, alsmede naar aanleiding hiervan het voeren van een kwartaaloverleg met opdrachtgever.
h.        Controle op de staat, waarin een huurder bij het eindigen van de huurovereenkomst het gehuurde oplevert.
i.         Het tijdig innen van de huurpenningen, toeslagen, waarborgsommen, bankgaranties, service bijdragen, bijdragen ter zake van warmtelevering en van het overige door de huurders verschuldigde.
j.         Het doorvoeren van contractueel overeengekomen tussentijdse aanpassingen op de huurprijs (w.o. jaarlijkse indexeringen).
k.        Het in behandeling nemen van huurcommissie zaken
l.         Het innen van achterstallige huurpenningen , etc. als bedoelt onder i. langs gerechtelijke weg na en in overleg met de opdrachtgever.
m.      Het verrekenen met de huurders van de werkelijke kosten van warmtelevering en overige serviceverlening met de door hen daarvoor betaalde bijdragen na afloop van het servicejaar dan wel tussentijds bij beëindiging van de huurovereenkomst tijdens het servicejaar.
n.        Het verrekenen bij het beëindigen van de huurovereenkomst van de kosten van geconstateerde beschadigingen, vermissingen, alsmede van de huurachterstanden en bijkomende kosten, met de door de huurders eventueel betaalde waarborgsommen c.q. verstrekte bankgaranties.
o.        In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom zijnde
p.        Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar, zonder dat daarbij rekening wordt gehouden met huurvrije periodes en eventueel andere aan de huurder verstrekte kortingen. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze bij de huursom inbegrepen, dan wordt de courtage mede berekend over het bedrag dan de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen. Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke trend houden van de huur met de waardeontwikkeling van de nationale munteenheid, wordt voor de berekening van de courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop deze betrekking heeft.
q.        Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt de courtage ook in rekening gebracht over de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.   
4.13             Inschrijvingsvoorwaarden voor een zoekopdracht door huurder:
a.        de inschrijving is beperkt geldig voor de periode van twaalf kalendermaanden, inclusiefe maand van inschrijving;
b.        de zoekperiode kan door huurder schriftelijk worden verlengd;
c.        huurder mag maximaal drie maal een woning weigeren;
d.        indien huurder zonder mededeling niet komt opdagen bij een woningbezichtiging is CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com gerechtigd haar bemoeiingen te beëindigen.
4.14             CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com verplicht zich het haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
4.15             Indien tijdens de uitvoering van een door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging gemaakt meer- of mindere kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is door de CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com reeds verrichte, maar van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden.
 
5.        OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1                Indien de voortgang in de uitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijnde intredende wordt vertraagd, kan door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com over een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte alsmede over de overigens voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden beschikt op de termijnen waarop, indien geen vertraging ware opgetreden, zou zijn beschikt geworden. Mochten deze termijnen niet van tevoren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor het gereedmaken van het werk in kwestie normaliter benodigde tijd.
5.2                De met CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
5.3                Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in. Respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van en opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken ontslaan CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.
5.4                Ingeval van overmacht zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.
 
6.        KLACHTEN
6.1                Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com bindend.
6.2                Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
6.3                Opdrachtgever zal alle door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
6.4                Indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com een gebrek aan de geleverde prestatie aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken prestatie kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op het declaratiebedrag te verlenen.
6.5                CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aanvaardt generlei verantwoordelijk voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het verhuurde door de schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
6.6                Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com niet; met name zal CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.
6.7                Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op.
6.8                Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken aan verhuurde objecten zijn geen klachten mogelijk, anders dan directe na ingebruikname.
6.9                Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen.
 
7.AANSPRAKELIJKHEID
7.1                CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan.
7.2                In geen geval aanvaardt CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik van het gehuurde object of door de ongeschiktheid van het gehuurde voor het doel waarvoor opdrachtgever het geeft gehuurd.
7.3                CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele aanwezigheid van virussen op de door haar geleverde informatiedragers of op het internet geleverde of binnengehaalde software. Opdrachtgever dient de aangeleverde informatiedragers of software zelf op aanwezigheid van virussen te testen.
7.4                Voor de door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com via haar internet sites beschikbaar gestelde informatie, freeware en shareware wordt door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com geen enkele aansprakelijkheid genomen. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de beschikbare informatie of voor het juist functioneren van de aanwezige software, noch voor de gevolgen hiervan.
7.5                Opdrachtgever is gehouden CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com instellen ter zake van schade ontstaan door of met het gehuurde.
7.6                Indien een opdracht voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichtingen.
7.7                CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en sleutels als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voor zover niet door de verzekering gedekt, noch ook voor de gevolgen die de diefstal van sleutels met zich teweeg zouden brengen.
7.8                De wijze van gebruik van het gehuurde zijn voor rekening en risico van de huurder. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aanvaardt ten deze geen enkele aansprakelijkheid.
7.9                Bij verhuur is CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolg van gebreken aan het gehuurde of gedeelten daarvan, behalve in geval van –door opdrachtgever te bewijzen- opzet of grove schuld CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com.
7.10             Adviezen worden door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com naar beste weten en geheel ter goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
7.11             Indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com namens opdrachtgever opdracht geeft aan derden tot het verrichten van werkzaamheden wordt door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com geen enkele aansprakelijkheid genomen met betrekking tot de hoedanigheid van deze werkzaamheden, ook niet wanneer deze werkzaamheden door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aan opdrachtgever worden gefactureerd. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com treedt ten deze slechts op als intermediair tussen opdrachtgever en leverancier.
 
8.        BETALING
8.1                Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
8.2                Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
8.3                Indien in een langere kredietgeving dan dertig dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrecht wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
8.4                Indien op de factuur een kredietbeperking toeslag is vermeld ten bedrage van een percentage van het factuurbedrag, is opdrachtgever uitsluitend en alleen bij betaling binnen dertig dagen na factuurdatum gerechtigd deze toeslag in mindering te brengen.
8.5                Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100,-.
8.6                Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com doet uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com cederen. Opdrachtgever verleent CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.
8.7                Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com de recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com aanleiding ziet zulks te verlangen. Indien opdrachtgever na een aanbetaling van de overeengekomen prijs, om welke redenen dan ook, van gedachten veranderd of van de opdracht af ziet is de opdrachtgever ten alle tijden zijn aanbetaling kwijt
9.        GESCHILLEN
9.1                Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
9.2                Op alle overeenkomsten en transacties van CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.3                Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.
10.     SLOTBEPALINGEN
11.     In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij CV STRiVER P.M.C. en/of www.AGENT020.com.

Copyright 2019 ® Agent020 Algemene Voorwaarden Webdesign